Mafasca, Tanausú San Ginés

Rayco Suárez (Smilodon) Fuente: Youtube